-- DOPRAVA ZADARMO --

platí pre objednávky nad 100 EUR

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

(ďalej len „Vyhlásenie“)

 

Ďakujeme, že navštevujete našu internetovú stránku.

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá, a preto sú všetky Vaše osobné údaje spracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Radi by sme Vás informovali o rozsahu, účele a právnych základoch spracovania osobných údajov, ktoré spracúvame počas Vašej návštevy našej internetovej stránky, vrátane všetkých jej podstránok. Prípadná zmena právnych predpisov alebo zmena v našich interných procesoch môžu spôsobiť úpravu Vyhlásenia. Týmto si Vás dovoľujem požiadať o dôsledné prečítanie tohto Vyhlásenia.

 

1.   DEFINÍCIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobným údajom sú akékoľvek informácie týkajúce sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov. Subjekt údajov môže byť identifikovaný priamo alebo nepriamo na základe čísla, kódu alebo jedného alebo viacerých prvkov špecifických pre jeho fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Medzi osobné údaje patria najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jej IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby. Ochranu osobných údajov v Slovenskej republike upravuje zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon č. 18/2018 Z. z.“) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie“).

 

2.   ČO JE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré prevádzkovateľ alebo spracovateľ systematicky vykonáva s osobnými údajmi, automatizovane alebo inými prostriedkami, najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupnenie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, prenos, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia.

 

3.  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ.

Prevádzkovateľom v zmysle Nariadenia je:

Ing. Renáta Sokoliová – MINAVI

Miesto podnikania: Partizánska 1148/34, 07801 Sečovce

Prevádzka: Topánočky moje, Ing. Renáta Sokoliová – MINAVI, Obchodná 1780/64, 07801 Sečovce

IČO: 53507169

DIČ: 1082186006

Firma je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Košice, číslo živnostenského registra: 870-20085

(ďalej iba „Prevádzkovateľ“).

E-mail: info@topanockymoje.sk

Internetová stránka: www.topanockymoje.sk

 

Toto Vyhlásenie sa vzťahuje na internetové stránky Prevádzkovateľa a na všetky jej príslušne podstránky (ďalej iba „internetová stránka“) ako aj na internetový obchod Prevádzkovateľa.

 

4.   ZODPOVEDNÁ OSOBA PREVÁDZKOVATEĽA

Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov možno kontaktovať na emailovej adrese: info@topanockymoje.sk

 

5.   ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Patria sem informácie ako meno, vek, adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, e-mailová adresa, adresa IP alebo správanie používateľa. Informácie, ktoré nemožno (alebo len s neprimeraným úsilím) spájať s Vašou osobou, napr. pseudonymizácia informácií, nie sú osobnými údajmi. Spracovanie osobných údajov (napr. zhromažďovanie, vyhľadávanie, používanie, ukladanie alebo prenos) vždy vyžaduje právny základ alebo Váš súhlas. Spracované osobné údaje sa vymažú hneď, ako je naplnený účel ich spracovania a nebude potrebné dodržať zákonom stanovené lehoty na uchovávania údajov.

Spracovávame len také osobné údaje, na základe ktorých poskytujeme služby v rozsahu našej činnosti. Patria tu nasledovné údaje. Bežné osobné údaje – sú to identifikačné údaje ako napr. titul, meno, priezvisko, obchodné meno a iné. Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa (fakturačná a adresa doručenia), meno na sociálnej sieti Facebook. Údaje o transakciách – sú to informácie o platbách za naše produkty, tovary a služby. Informácie o komunikácii – všetky údaje o spôsoboch a predmete vzájomnej komunikácie, ktoré evidujeme s cieľom poskytnúť primeranú zákaznícku podporu našim zákazníkom. Fotografie – pri práci prichádzame do kontaktu aj s fotografiami našich zákazníkov posielaných prostredníctvom e-mailu alebo súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook. Dané fotografie nie sú nikdy sprístupnené tretej strane a sú získané výhradne na základe súhlasu zákazníka. Informácie o správaní sa zákazníkov na stránke nášho internetového obchodu – informácie o zákazníkoch a potenciálnych zákazníkoch, ktorí navštívili našu stránku vrátane informácií o zariadeniach, cez ktoré si zákazník prezerá našu stránku, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia a jeho technické parametre, údaje o produktoch, ktoré si zákazník v našom internetovom obchode prezerá, ktoré vkladá do košíka.

 

6.   SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

6.1. INTERNETOVÁ STRÁNKA

Rozsah a účel spracovania: Vaše osobné údaje zaznamenávame a používame len v rozsahu potrebnom na prevádzkovanie funkčnej webovej stránky a nášho obsahu a služieb. Pri prístupe a používaní našich webových stránok zhromažďujeme len osobné údaje, ktoré Váš prehliadač automaticky prenáša na náš server. Tieto informácie sa dočasne ukladajú do tzv. logovacieho súboru. Nasledujúce informácie sa zaznamenávajú bez Vášho zásahu a uložia sa, kým sa automaticky nevymažú: IP adresa požadujúceho počítača, dátum a čas prístupu, názov a URL prevzatého súboru, webová stránka, z ktorej sa uskutočňuje prístup (odkazujúcich na URL), typ a verzia prehliadača a používaný operačný systém. Tieto údaje budú spracované na účely všeobecnej administratívy, zabezpečenia hladkého pripojenia k internetovej stránke a pohodlného používania našich internetových stránok.

Právny základ: Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia slúži ako právny základ pre spracovanie údajov. Spracovanie uvedených údajov je nevyhnutné pre poskytovanie našich služieb a tým slúži na ochranu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.

Lehota uchovania: Po splnení účelu uchovávania údajov sa okamžite Vaše osobné údaje vymažú alebo zablokujú. Zhromažďovanie a ukladanie údajov je potrebné pre správu internetovej stránky. Z uvedeného dôvodu nie je možnosť námietky zo strany užívateľa. Ak si to vyžaduje zákon, môže v určitých prípadoch dôjsť k dlhšej lehote uchovania údajov.

 

6.2. REGISTRÁCIA DO INTERNETOVÉHO OBCHODU

Rozsah a účel spracovania: Osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ pre účely registrácie na eshope, ako krok, ktorý na základe vášho rozhodnutia predchádza uzatvoreniu zmluvy a umožňuje vám pohodlnejšie opakované nákupy, získať prehľad o vašich objednávkach ako aj možnosť prístupu k vašim údajom a ich úpravám. Prevádzkovateľ spracúva pre účely registrácie do internetovej stránky a jeho prevádzky Vaše osobné údaje, ktoré uvediete ako zákazník pri registrácii. Ide o meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a história objednávok. Uvedené osobné údaje sú nevyhnutné na zabezpečenie Vašej registrácie na internetovej stránke a prevádzky internetového obchodu.

Právny základ: Spracúvanie osobných údajov je na základe tohto právneho základu:

a)   náš oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (oprávneným záujmom je možnosť ponuky osobitných výhod, evidencia zákazníkov a možnosť získať prístup k prehľadu objednávok),

b)     eventuálne v prípade záujmu o nákup nášho tovaru je právnym základom plnenie zmluvy, resp. konanie za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, dodania objednaného tovaru, reklamácia a súvisiaca komunikácia - podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.

Lehota uchovania: . Vytvorenie užívateľského účtu je operácia spadajúca pod plnenie zmluvy. Údaje spracovávame po dobu platnosti tejto „zmluvy“ – teda pokiaľ nedôjde k zrušeniu vašej registrácie. Tým sa dostávame k tomu, že registrovaný účet je na vašu žiadosť, samozrejme, možné kedykoľvek zrušiť. Osobné údaje sú teda spracúvané po dobu trvania záujmu zákazníka o využívanie služieb spojených s registráciou v internetovom obchode. V prípade, ak počas lehoty 2 rokov nedôjde k prihláseniu zákazníka do internetového obchodu, konto zákazníka je z databázy vymazané spolu so všetkými jeho osobnými údajmi.

 

6.3. OBJEDNÁVKA TOVARU CEZ INTERNETOVÝ OBCHOD (a s tým súvisiace aj následné

uskutočnenie platby, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácie, potreby vedenia účtovníctva)

Rozsah a účel spracovania: Nižšie uvedené údaje potrebujeme preto, aby sme vašu objednávku mohli vybaviť a doručiť a tiež kvôli tomu, aby sme naplnili požiadavky vyplývajúce zo zákonov.

a)     Prevádzkovateľ spracúva pre účely objednávky a predaja tovaru cez internetový obchod (zahŕňajúc aj komunikáciu so zákazníkom o vybavení objednávky) a pre účely dodania tovaru osobné údaje vyplnené zákazníkom pri objednávke. Ide o meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, emailovú adresu, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet Prevádzkovateľa).

b)     pre účely vedenia účtovnej a daňovej agendy už vyššie spomínané údaje.

c)      prevádzkovateľ okrem už spomínaných údajov, eviduje aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pre účely pri uplatnení reklamácie.

Právny základ:

a)     Spracúvanie na základe plnenia zmluvy je podľa. čl. 6 ods. 1. písm. b) nariadenia GDPR

-         pre účely objednávania tovaru a s tým súvisiace aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru (príprava a realizácia kúpnych zmlúv uzatvorených na diaľku). Spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez súhlasu zákazníka, nakoľko právnym základom spracúvania osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna zmluva uzavretá na diaľku medzi zákazníkom a e-shopom.

-         pre účely obchodnej komunikácie, v rámci prípravy a realizácie obchodných zmlúv, pri objednávaní tovaru, jeho doručovaní, ako aj poskytovaní súvisiacich informácií.

-         pre účely poskytovania údajov pre doručenie tovaru kuriérom. Nami využívané spoločnosti poskytujú služby podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách,  vaše údaje následne spracúvajú ako tretia strana a to po dobu nevyhnutnú pre doručenie zásielok (bližšie v bode 8.1).

b)     Spracúvanie na základe zákonnej povinnosti je podľa. čl. 6 ods. 1. písm. c) nariadenia GDPR

-         pre účely vybavovania reklamácií, podľa zákona č.  250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.  z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkové priestory,

-         pre účely vedenia účtovnej a daňovej agendy, podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu,

-         pre účely bezpečnosti sietí a informačných systémov, podľa zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a podľa čl. 32 nariadenia GDPR,

-         pre účely vybavovania žiadostí dotknutých osôb, súvisiacich s uplatňovaním práv v rámci ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR.

Lehota uchovania: Osobné údaje sú spracúvané:

a)     počas lehoty plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar. Ak vaše údaje spracúvame na základe plnenia zmluvy, budeme ich spracúvať po dobu platnosti zmluvy a 5 rokov po jej ukončení. Po uplynutí lehoty budú osobné údaje v internetovom obchode vymazané.

Ak vaše údaje spracúvame na základe zákonnej povinnosti, budeme ich spracúvať po dobu, ktorú určuje príslušný legislatívny predpis:

b)     v prípade účtovníctva je táto doba 10 rokov;

c)      v prípade reklamácií je táto doba 2 roky od reklamácie;

d)     v prípade kybernetickej bezpečnosti je táto doba 12 mesiacov.

 

6.4. MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA SO ZÁKAZNÍKOM

Rozsah a účel spracovania: Prevádzkovateľ má oprávnený záujem osloviť Vás (ako zákazníka) a zasielať Vám obchodné ponuky a informácie o vlastných produktoch alebo službách, a to prostredníctvom Vašej e-mailovej adresy, prípadne Vám tieto obchodné ponuky a informácie poskytovať telefonicky. Oprávneným záujmom je informovanie zákazníkov o novinkách a iných dôležitých skutočnostiach vzťahujúcich sa na tovar firmy Ing. Renáta Sokoliová - MINAVI. Na účely priameho marketingu, napr. zasielanie newslettera, Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníka, a to: meno, e-mailová adresa, IP adresa. Ak ste uviedli v žiadosti o prijímanie Newsletera e-mailový kontakt, po spracovaní Vašich údajov dostanete od nás potvrdzujúci e-mail.

Pokiaľ ste udelili súhlas so zasielaním newslettera a máte vytvorený zákaznícky účet, informácie o používateľskom správaní súvisiacom s newsletterom (aké produkty vás zaujali), budú spojené s vašim zákazníckym účtom za účelom skvalitnenia vám zobrazovaných produktov, služieb a obsahu.

Ak si nebudete viac želať zasielanie newsletterov, môžete ich zasielanie kedykoľvek zrušiť, a to na základe e-mailovej požiadavky na info@topanockymoje.sk.

Rozosielanie newslettera prostredníctvom e-mailu na účely priameho marketingu pre existujúcich zákazníkov je podľa GDPR v oprávnenom záujme prevádzkovateľa.

Druhým prípadom je, ak našim zákazníkom ešte nie ste, no na odber noviniek sa prihlásite dobrovoľne. V tom prípade pracujeme s vašou emailovou adresou na základe vášho súhlasu na dobu neurčitú, resp. do momentu odvolania vášho súhlasu. Z rozosielania noviniek je možné kedykoľvek sa odhlásiť na základe e-mailovej požiadavky na info@topanockymoje.sk.

Právny základ:

a)     Spracúvanie je na základe plnenia zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - oprávnený záujem Prevádzkovateľa spočívajúci v propagácii svojho tovaru po tom, čo zákazník uskutoční nákup v internetovom obchode Prevádzkovateľa, kedy k zasielaniu newslettera dochádza v súlade s ust. § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z., zákona o elektronických komunikáciách. Zákazník má pritom možnosť zrušiť odber newslettera na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa.

b)     Spracúvanie je na základe vyjadrenia súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia - súhlas zákazníka, ktorý nie je existujúcim zákazníkom Prevádzkovateľa, ktorý môže byť kedykoľvek odvolaný na základe písomnej žiadosti zaslanej na emailovú adresu Prevádzkovateľa.

Lehota uchovania: Osobné údaje budú spracované po dobu trvania záujmu zákazníka o zasielanie newslettera Prevádzkovateľa, teda po dobu trvania účelu ich spracúvania. Ak si zákazník nebude viac želať zasielanie newsletterov, môže ich zasielanie kedykoľvek zrušiť kontaktovaním zodpovednej osoby na adrese info@topanockymoje.sk.

 

6.5. KONTAKTNÝ FORMULÁR, EMAIL, TELEFÓN

Rozsah a účel spracovania: Ak využijete kontaktný formulár, napíšete nám e-mail, alebo nám zavoláte, pracujeme s vašimi kontaktnými údajmi a s tým, čo nám oznámite za účelom vybavenia vašich požiadaviek. Prevádzkovateľ umožňuje na svojej internetovej stráne zaslať kontaktný formulár (teda email) s cieľom zodpovedania otázok zákazníka, ktoré súvisia s ponúkaným tovarom. Zákazník poskytne osobné údaje, a to e-mail a obsah správy. Po zaslaní správy je na e-mailovú adresu info@topanockymoje.sk poslaný e-mail s danými osobnými údajmi, ktoré zákazník poskytol. Tieto údaje nie sú použité na marketingové účely.

Právny základ: Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Spracúvanie osobných údajov predstavuje oprávnený záujem Prevádzkovateľa internetového obchodu s cieľom vybaviť požiadavku zákazníka alebo podať potrebné informácie.

Lehota uchovania: Pre tieto účely osobné údaje uchovávame po dobu 3 mesiacov. Pokiaľ u nás urobíte pomocou niektorého z kanálov objednávku, môžeme údaje uchovať pre ochranu právnych nárokov počas trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po jeho ukončení. Proti spracovaniu na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť námietku.

 

66.6. SOCIAL PLUGINS

Social Plugins odkazujúce na sociálne siete Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Google, LinkedIn, Pinterest predstavujú interné riešenie firmy Ing. Renáta Sokoliová - MINAVI, a nejedná sa o HTML a XHTML elementy iFrame. Integrované Social Plugins sú čistými internetovými odkazmi na stránky tretích strán, a neposkytujú údaje o zákazníkoch prevádzkovateľom sociálnych sietí.

 

6.7. ANALYTICKÉ NÁSTROJE

Rozsah a účel spracovania: Prevádzkovateľ používa nástroje na sledovanie a analýzu, aby sme zabezpečili nepretržitú optimalizáciu a užívateľsky orientovaný dizajn našej internetovej stránky. Osobný údaj, ktorý je v tejto súvislosti zbieraný, je IP adresa. IP adresa sa prenáša pri zadaní každej požiadavky zákazníka na server.

Právny základ: Na základe týchto záujmov je použitie popísaných nástrojov sledovania a analýzy oprávnené v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Spracúvanie uvedených osobných údajov je nevyhnutné pre účely zvyšovania kvality poskytovaných služieb ako aj konkurencieschopnosti Prevádzkovateľa.

Lehota uchovania: IP adresy nie sú trvalo uchovávané nami, ani našimi poskytovateľmi štatistických služieb, ale sú využívané iba za účelom určenia miesta, na ktoré má byť odoslaná odpoveď servera na požiadavku zákazníka, ako aj na účely odvrátenia potenciálnych kybernetických útokov. Na tejto webovej stránke môžu byť umiestnené nástroje 3. strán, ktoré využívajú IP adresu zákazníka a/alebo súbory cookies, a ktoré Prevádzkovateľ použije za účelom merania návštevnosti a používania jeho webových stránok, a to na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorý spočíva v neustálom zlepšovaní webovej stránky. Takýmto nástrojom môže byť napríklad Google Analytics. Bližšie informácie o ich používaní sú uvedené na stránkach: https://policies.google.com/privacy.

 

7.   COOKIES

Rozsah a účel spracovania: Počas návštevy užívateľov sú v niektorých oblastiach našich webových stránok využívané tzv. súbory cookies. Cookies sú malé súbory vytvárajúce sa počas prezerania internetových stránok a ukladajú sa na pevnom disku návštevníka. Pomocou nich dokážeme odlíšiť návštevníka od iných používateľov, čím dokážeme priniesť poctivejšie vyhľadávanie a obsah stránky. Cookies uľahčujú aj navigáciu a pomáhajú identifikovať obzvlášť populárne oblasti našich webových stránok. Môžu uložiť informácie na určité časové obdobie (dočasné alebo trvalé) a identifikáciu počítača návštevníka. Uľahčujú užívateľom používanie služieb (napr. užívateľ sa nemusí prihlasovať do účtu pri každej návšteve internetovej stránky). Nastavenia súborov cookies môže každý zákazník spravovať vo svojom internetovom prehliadači, ktorý používa. Jednotlivé internetové prehliadače poskytujú rozličné spôsoby na zakázanie či povolenie súborov cookies. Tie obyčajne nájdete v ponuke Možnosti alebo Nástroje. V prípade zakázania súborov cookies môže dôjsť k obmedzeniu niektorých základných funkcií tejto internetovej stránky.

Právny základ: spracovania osobných údajov pomocou súborov cookies je v článku č. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ako oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Ak ste nám poskytli svoj súhlas s používaním súborov cookies prostredníctvom "cookie banneru", ktorí sme umiestnili na našej webovej stránke, zákonnosť spracovania sa dodatočne riadi čl. 6 ods. 1 písm a) Nariadenia, čiže súhlasom. Tento postup vyplýva i z ustanovenia § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený, iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel považuje aj použitie príslušného nastavenia internetového prehliadača alebo iného počítačového programu.

Prevádzkovateľ používa cookies v týchto informačných systémoch:

Prevádzkovateľ používa služby tretích strán v rámci analytických a trackovacích technológií, ktoré používajú cookies v internetovom obchode.

a)     Využívame analytické cookies, ktoré nám pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma na našej internetovej stránke, či je pre vás dostatočne prehľadná a viete na nej nájsť to, čo hľadáte, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme ju vedeli spraviť pre vás čo najjednoduchšou na používanie. Tieto cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, ako počet návštevníkov našich webových stránkach a tiež, aké podstránky nášho webu najčastejšie navštevujete. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

-         Google Analytics: Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Tento systém používa cookies,  ktorých cieľom je pomôcť analyzovať spôsoby využitia internetovej stránky zo strany používateľov. Výsledkom toho sú potom správy o aktivitách na internetovej stránke pre jej správcov. Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete na stránke https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008, pričom na odmietnutie cookies si môžete inštalovať softvérový doplnok dostupný na stránke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

b)     Na to, aby vám bola zobrazovaná reklama a obsah stránky, ktoré sú pre vás relevantné vzhľadom na Vaše záujmy a potreby, využívame marketingové a reklamné cookies. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

-         Google AdWords: Adresa: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko. Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete na stránke https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=sk&ref_topic=1008008, pričom odmietnuť cookies môžete na stránke https://adssettings.google.com/authenticated.

-         Facebook Pixel: Adresa: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko. Bližšie informácie o ochrane súkromia nájdete na stránke https://www.facebook.com/about/privacy/, pričom odmietnuť cookie môžete na stránke https://www.facebook.com/adpreferences/advertisers/?entry_product=ad_settings_screen.

c)      Prestashop – systém ukladá informácie ako prihlasovacie meno a heslo, ktoré sú uložené v šifrovanej podobe.

Internetové obchody si ďalej okrem už spomenutých informácií ukladajú aj tzv. session. Session predstavuje jedinečný kód pridelený danému návštevníkovi, prostredníctvom ktorého dokáže nájsť v databáze údaje o stave košíka.

Lehota uchovania: To, ako dlho si získané dáta Prevádzkovateľ ponecháva, závisí vždy na príslušnom type cookies. Platnosť súborov typu session cookies vyprší hneď po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookies, vrátane lokálne prístupných objektov, môžu mať platnosť aj niekoľko mesiacov. Akonáhle údaje prenášané cookies už nie sú potrebné na účely opísané vyššie, tieto informácie budú vymazané.

 

Viac o používaní cookies sa dozviete na príslušnej podstránke nášho internetového obchodu - Zásady používania súborov cookies.

  

8.   PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám. Na niektoré účely uvedené v tomto dokumente môžeme poveriť spracúvaním Vašich osobných údajov sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení spracúvať osobné údaje v našom mene a sú povinní riadiť sa našimi pokynmi. Na takéto poverenie nie je potrebný Váš osobitný súhlas. Sprostredkovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Počas spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje poskytnuté aj tretím stranám ako dopravcom, kuriérom, bankám a podobne. Osobné údaje kupujúceho sú spracovávané len za účelom plnenia zmluvy a na nevyhnutný čas. Zoznam príjemcov osobných údajov spracovávaných Prevádzkovateľom závisí predovšetkým na službách, ktoré zákazník používa. Zoznam príjemcov osobných údajov tiež vyplýva zo súhlasu zákazníka, alebo z právnych predpisov a je konkretizovaný v dôsledku krokov zákazníka v našom internetovom obchode. Na spracovaní osobných údajov sa môžu v obmedzenej miere zúčastniť spolupracujúce subjekty Prevádzkovateľa, najmä ktorí pomáhajú technicky efektívne prevádzkovať internetový obchod, vrátane komunikácie so zákazníkmi (napr. nás podporujú pri odosielaní e-mailových správ, a v prípade reklamných aktivít tiež v marketingových kampaniach), poskytovateľ hostingových alebo dátových služieb, dopravcovia či sprostredkovatelia doručovania zásielok, subjekty obstarávacie elektronické platby a platby kreditnou kartou v internetovom obchode, spoločnosti, ktoré vykonávajú servis softvéru, podporu, marketingové kampane Prevádzkovateľa a pod.

 

Aktuálny zoznam príjemcov:

Okrem nás ako prevádzkovateľa a našich zamestnancov môžu byť Vaše osobné údaje spracúvané tiež inými subjektmi, resp. týmto subjektom môžu byť osobné údaje poskytnuté, a to najmä z dôvodu zákonnej alebo zmluvnej povinnosti. V tejto časti by sme vám radi poskytli informácie o jednotlivých kategóriách príjemcov nasledovne:

 

8.1. Prepravné spoločnosti - osoby, ktoré zabezpečujú doručovateľské a kuriérske služby;

Rozsah a účel spracovania: dodanie tovaru zákazníkovi (vrátane služieb súvisiacich s reklamáciou tovaru). Na účely doručenia objednaného tovaru spolupracujeme s poskytovateľmi logistických služieb/dopravnými spoločnosťami a/alebo prepravnými partnermi. Týmto sa môžu sprostredkovať nasledujúce údaje na účely doručenia objednaného tovaru alebo jeho oznámenia: meno, priezvisko, poštová adresa, prípadne e-mailová adresa a telefónne číslo. V prípade doručenia tovaru/vybavovania vašej objednávky môžu byť vaše údaje v rámci plnenia zmluvy poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám – doručovacím spoločnostiam:

Slovenská pošta: Slovenská pošta, a. s., so sídlom: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, vložka č. 803/ S.

https://www.posta.sk/stranky/ochrana-osobnych-udajov

DPD: Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom: Technická 7, 821 04, Bratislava, IČO: 35 834 498, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 26367/B

https://www.dpd.com/sk/business_customers/siteutilities/ochrana_osobnych_udajov

Zásielkovňa: Zásielkovňa s.r.o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48 136 999, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 105158/B

https://www.zasielkovna.sk/eshopy/gdpr

 

8.2. Poskytovatelia webhostingu a IT služieb:

Prístup k Vašim osobným údajom môžu mať tiež poskytovatelia webhostingu a IT služieb.

a)     E-shop pre svoj chod vyžaduje server a webhosting, na ktorom je prevádzkovaná ako samotná aplikácia, tak aj databázový systém, ktorý internetový obchod využíva. Za týmto účelom spolupracujeme s ďalším partnerom: Webová stránka topanockymoje.sk má hostingovú službu u spoločnosti Websupport, s.r.o., so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, Slovensko, IČO: 36 421 928, DIČ: 2021869234, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 63270/B. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Websupport, s.r.o. nájdete na: https://www.websupport.sk/ochrana-osobnych-udajov. Poskytovateľ webhostingu má prístup k údajom za účelom uchovávania a zálohovania údajov;

b)     Ing. Jaroslav Bedri, Dlhá 80/100, 09413 Sačurov, IČO: 46901752; Účel: zabezpečenie správy internetovej stránky - poskytovateľ IT servisu/údržby - iba k nahliadnutiu;

c)      Osoby, ktoré pre prevádzkovateľa zaisťujú technickú prevádzku určitej služby, či prevádzkovatelia technológií, ktoré prevádzkovateľ na tieto služby využíva (programátorské či iné podporné technické služby, serverové služby, rozosielanie e-mailov, služby súvisiace s meraním návštevnosti našich stránok a prispôsobovanie ich obsahu preferenciám používateľov);

d)     Osobné údaje odovzdávame spracovateľovi The Rocket Science Group, LLC, ktorý prevádzkuje službu pre evidenciu a odosielanie e-mailov Mailchimp a spracúva údaje len v súlade s našimi mandátmi a pokynmi. Mailchimp, Adresa: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

 

8.3. Prevádzkovateľ používa služby tretích strán, ktoré používajú cookies v internetovom obchode

Prevádzkovateľ používa služby tretích strán v rámci analytických a trackovacích technológií, ktoré používajú cookies v e-shope. Viac informácií o týchto tretích stranách je uvedených v bode 7.

 

8.4. Orgány poverené výkonom dohľadu:

Rozsah a účel spracovania: V súvislosti s výkonom kontroly alebo dohľadu môžu byť Vaše osobné údaje poskytované orgánom, ktoré zo zákona kontrolujú výkon našej činnosti, napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR a iné štátne orgány, Inšpektorát práce, Slovenská obchodná inšpekcia a iné.

Právny základ: Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

8.5. Orgány v oblasti vymáhania nárokov a uplatňovania práv

Rozsah a účel spracovania: V niektorých prípadoch sme nútení obrátiť sa na súd alebo iné príslušné orgány, aby sme mohli uplatniť svoje práva a právom chránené záujmy, alebo sme nútení zúčastniť sa súdneho sporu na účel ochrany našich práv a právom chránených záujmov. Najčastejšie sa vymáhajú nároky vyplývajúce z neplnenia zmluvných povinností. Ide o účely vedenia právnej agendy, súvisiacej s preukazovaním, obhajovaním a uplatňovaním právnych nárokov. V súvislosti s vymáhaním našich práv a právom chránených záujmov v odôvodnených prípadoch poskytujeme Vaše osobné údaje príslušným súdom, exekútorom, notárom, advokátskym kanceláriám, súdnym znalcom, či iným externým subjektom, ktoré sa zaoberajú vymáhaním nárokov alebo uplatňovaním práv.

Právny základ: Spracúvanie je na základe oprávneného záujmu, ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ podľa. čl. 6 ods. 1. písm. f) nariadenia GDPR.

Lehota uchovania: Doba uchovávania osobných údajov pri tomto účele spracúvania je 10 rokov od právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci.

 

8.6.  Orgány verejnej správy:

Na základe osobitných právnych predpisov poskytujeme osobné údaje určitým subjektom, ktorým sme povinní tieto údaje poskytnúť na základe ich žiadosti o poskytnutie súčinnosti (napr. orgánom štátnej správy, súdom, prokuratúram, orgánom činným v trestnom konaní alebo Finančnej správe SR):

a)     daňové orgány (právnym základom je zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 479/2009 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov);

b)     súdy SR (právnym základom je zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov);

c)      súdni exekútori (právnym základom je zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov);

d)     advokáti (právnym základom je zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov) a znalci (právnym základom je zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v platnom znení);

e)      orgány činné v trestnom konaní (právnym základom je zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov), služba kriminálnej polície, služba hraničnej polície, služba cudzineckej polície, služba finančnej polície Policajného zboru (právnym základom je zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov);

f)      Úrad na ochranu osobných údajov a iné štátne orgány, Inšpektorát práce, Slovenská obchodná inšpekcia (Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

 

8.7.  Iné orgány, inštitúcie a subjekty:

Sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa, audítorská spoločnosť, daňový úrad, archív, a iné. (právnym základom je zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a pod.)

 

Ak sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie alebo iných spracovateľov, aby sme uľahčili a zdokonalili spracovanie, sľubujeme, že na spracovateľa bude klásť minimálne rovnaký nárok na bezpečnosť a kvalitu spracovania, ako v čase prijatia týchto zásad.

 

9.   BEZPEČNÝ PRENOS ÚDAJOV

S vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Používame štandardné bezpečnostné opatrenia v zmysle zákona za účelom ochrany osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté, avšak vzhľadom na povahu služby žiadna metóda prenosu cez internet alebo spôsob elektronického ukladania nemusí byť úplne bezpečná. Preto, aj keď sme prijali všetky primerané opatrenia na zaistenie bezpečnosti vašich informácií, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme ani neposkytujeme tretím osobám, okrem prípadov uvedených v bode 8. V rámci našich technických možností ich chránime pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Pre spracovanie osobných údajov sa používajú automatizované aj neautomatizované prostriedky. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených výhradne v Európskej únii. Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického vývoja. Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Využívame pri tom systém kódovania SSL (Secure Socket Layer). Našu internetovú stránku zabezpečujeme primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb. Prístup k vášmu kontu je možný iba po zadaní vami zvoleného hesla. S prístupovými informáciami by ste mali zaobchádzať dôverne a svoj prehliadač po ukončení činnosti zavrieť, predovšetkým vtedy, ak je počítač využívaný viacerými osobami. Prevádzkovateľ nepreberá zodpovednosť za neoprávnené nakladanie alebo iné zneužitie hesla. Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany Prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou.

Prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo EÚ) sa z našej strany neuskutočňuje.

 

10.             MARKETINGOVÉ A OBCHODNÉ ÚČELY (PROFILOVANIE)

Rozsah a účel spracovania: Vaše osobné údaje využívame na zlepšovanie ponuky našich tovarov a služieb on-line, nášho know-how a tiež spôsobu komunikácie so zákazníkmi. Vaše osobné údaje nám tiež pomáhajú pri vývoji a zlepšovaní našich systémov informačných technológií (vrátane bezpečnosti). V prípade, že na našej internetovej stránke uskutočníte jednorazovú objednávku alebo sa zaregistrujete, môže prevádzkovateľ spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, IP adresa a z nej odvodená poloha, údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií, údaje týkajúce sa uskutočnených nákupov, údaje o prehliadači a zariadení a prípadné iné online identifikátory, a to primárne za účelom vytvorenia vhodnej ponuky tovaru a služieb prevádzkovateľa alebo tretích strán v súvislosti s oslovením zákazníka, a to prostredníctvom všetkých prostriedkov internetovej reklamy a formou elektronickej komunikácie slúžiacej k zasielaniu personalizovaných ponukových e-mailov, cielenej reklamy a ďalších obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov.

Právny základ: Náš oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (oprávneným záujmom je snaha o zlepšovanie ponuky našich tovarov a služieb on-line pre konkrétneho zákazníka, nášho know-how a tiež spôsobu komunikácie so zákazníkmi).

 

11.             CEZHRANIČNÝ PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje nie sú poskytované Prevádzkovateľom do tretích krajín (mimo územia EÚ/EHP). V prípade, ak by Prevádzkovateľ osobné údaje poskytol svojim poskytovateľom služieb mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), toto poskytnutie možno uskutočniť len na základe rozhodnutia Európskej komisie o primeranom stupni úrovne ochrany osobných údajov v tejto tretej krajine alebo na základe poskytnutia iných vhodných záruk.

 

12.   VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY

V rámci ochrany osobných údajov máte ako dotknutá osoba tieto práva:

a)      Právo na prístup k údajom – máte možnosť požiadať o informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré sme spracovali, o účeloch ich spracovania,  typoch dotknutých osobných údajov, o príjemcoch, ktorým boli alebo budú poskytnuté Vaše údaje, predpokladanej dobe uchovávania, existencii práva na opravu, vymazanie, obmedzenie spracovanie či práva namietať, práva podať sťažnosť dozornému orgánu, zdroj získania Vašich údajov, pokiaľ nie sú získané nami, o prenose do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií a existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania a, kde je to relevantné, zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

b)     Právo na opravu - Podľa čl. 16 Nariadenia môžete ihneď požiadať o opravu Vašich nesprávnych údajov alebo o doplnenie Vašich neúplných osobných údajov uložených u nás.

c)      Právo na výmaz - Podľa čl. 17 Nariadenia môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov uložených u nás, za predpokladu, že spracovanie nie je potrebné na vykonávanie práva na slobodu prejavu a na informácie, na splnenie zákonnej povinnosti, z dôvodov verejného záujmu alebo na preukázanie, uplatňovanie, alebo obhajovanie právnych nárokov.

d)     Právo na obmedzenie spracúvania - Podľa čl. 18 Nariadenia, môžete požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, ak napádate správnosť údajov, ak je spracovanie protizákonné, ak už my nepotrebujeme údaje na účely spracovania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Máte tiež nárok na právo podľa čl. 18 Nariadenia, ak ste namietali voči spracúvaniu v súlade s čl. 21 ods. 1 Nariadenia.

e)      Právo na prenosnosť - Podľa čl. 20 Nariadenia môžete požiadať o poskytnutie osobných údajov, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo máte právo požadovať prenos týchto údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi.

f)      Právo namietať - Podľa čl. 21 Nariadenia máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa (napr. na účely priameho marketingu) za predpokladu, že existujú dôvody vyplývajúce z vašej konkrétnej situácie. Vašu námietku pošlite písomnou formou na adresu sídla Prevádzkovateľa.

g)     Právo odvolať súhlas - Podľa čl. 7 ods. 3 Nariadenia môžete Vami udelený súhlas kedykoľvek odvolať. V dôsledku toho už nebudeme môcť pokračovať v spracovávaní údajov na základe tohto súhlasu do budúcnosti.

h)     Podľa čl. 77 Nariadenia, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Môžete sa obrátiť na dozorný orgán Vášho obvyklého bydliska, pracoviska alebo sídla našej spoločnosti.

 

Dozorným orgánom pre Slovenskú republiku je:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 4826/12

820 07 Bratislava

Tel.: +421 /2/ 3231 3214

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

Forma uplatnenia práv dotknutej osoby:

Ako Dotknutá osoba môžete uplatniť svoje práva písomne u Prevádzkovateľa (vrátane správy zaslanej prostredníctvom elektronickej pošty), pričom z obsahu jej žiadosti musí vyplývať, že uplatňujete niektoré zo svojich vyššie uvedených práv; v takom prípade sa žiadosť považuje za podanú podľa Nariadenia. V prípade, že si dotknutá osoba uplatňuje niektoré z vyššie uvedených práv dotknutej osoby podľa Nariadenia a z podanej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že Prevádzkovateľ má oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej danú žiadosť. Žiadosti dotknutej osoby budú vybavené do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti Prevádzkovateľovi. Uvedená lehota môže byť v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť žiadostí predĺžená o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Prevádzkovateľ je povinný v takom prípade informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty.

 

13.   ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Nepracujeme sa žiadnymi citlivými osobnými údajmi, t. j. osobnými údajmi, ktoré vypovedajú o národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstve v odborových organizáciách, o náboženstve a svetonázore, odsúdení za trestný čin, o zdravotnom stave a sexuálnom živote subjektu údajov, genetické údaje subjektu údajov, či biometrické údaje.

Spĺňame informačnú povinnosť podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Umožňujeme výkon vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Plníme všetky ďalšie povinnosti prevádzkovateľa informačného systému a spracovávateľa osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.

 

14.   ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Pokračovaním užívania našich stránok vyjadrujete svoj slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný súhlas s tým, že ste sa boli uzrozumený(-á) so spracovaním vašich osobných údajov podľa týchto zásad, a že ste boli správne informovaný(-á) o spracovaní vašich osobných údajov.

Toto Vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom 01.04.2021.

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť alebo upraviť zásady ochrany osobných údajov podľa platných právnych predpisov a vy súhlasíte s týmto oprávnením. Zmena Vyhlásenia nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke Prevádzkovateľa. Ak zmeníme Zásady ochrany osobných údajov, musíme Vás o tejto zmene informovať s predstihom formou e-mailovej správy, ktorá bude obsahovať odkaz na nové zásady Ochrany osobných údajov.

Posledná aktualizácia: 01.04.2021

Zásady ochrany osobných údajov sú vydávané v elektronickej podobe a sú prístupné na webových stránkach Prevádzkovateľa.

Topánočky moje - Barefoot obuv: Cookies nie sú žiadne keksíky. Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s ich používaním Čítať viac

Porovnaj (0 Položky) Môj Zoznam želaní (0 položky) Kontaktujte nás
Please login first

Váš košík

Vo Vašom košíku už nie je viac položiek