-- DOPRAVA ZADARMO --

platí pre objednávky nad 100 EUR

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok

firmy Ing. Renáta Sokoliová - MINAVI platné od 26.5.2023

 

 

Každý zákazník by sa mal dôkladne oboznámiť s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok upravujú práva a povinnosti firmy Ing. Renáta Sokoliová –MINAVI, Partizánska 1148/34, 07801 Sečovce, IČO: 53507169, DIČ: 1082186006, zapísanej v Živnostenskom registri Okresného úradu Trebišov dňa 14.12.2020 č. živnostenského registra 870-20085 (ďalej len “predávajúci”) a zákazníkov firmy, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou Ing. Renáta Sokoliová - MINAVI ako “predávajúcim” a zákazníkom ako “kupujúcim”, pričom predmetom takejto zmluvy je nákup tovaru cez elektronický obchod na internetovej stránke www.topanockymoje.sk.

 

OBSAH:

1 Definícia pojmov

2 Úvodné ustanovenia

3 Cena tovaru

4 Užívateľský účet

5 Oznámenie pred uzatvorením kúpnej zmluvy

6 Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy, objednávky tovaru

7 Zrušenie objednávky

8 Platobné podmienky

9 Dodacie podmienky

10 Právo odstúpiť od zmluvy, vrátenie tovaru

11 Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

12 Reklamačný a záručný poriadok

13 Alternatívne riešenie sporov

14 Ochrana osobných údajov

15 Záverečné ustanovenia

Prílohy:

Formulár na odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru

Formulár na reklamáciu

 

1.   Definícia pojmov

Pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku sa rozumie:

„Predávajúcim“ – Ing. Renáta Sokoliová – MINAVI, Partizánska 1148/34, 07801 Sečovce, ktorá je zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Trebišov OU-TV-OZP-2020/014396-2 dňa 14.12.2020, č. živnostenského registra 870-20085, IČO: 53507169, DIČ: 1082186006, tel. +421948184312, e-mail: info@topanockymoje.sk (ďalej len „predávajúci“).

Adresa pre osobné odbery, reklamácie a vrátenie tovaru a iné: Topánočky moje, Ing. Renáta Sokoliová – MINAVI, Obchodná 1780/64, 07801 Sečovce.

„Kupujúcim“ – každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka. Je to osoba so záujmom uzavrieť s predávajúcim kúpnu zmluvu prostredníctvom elektronického obchodu internetovej stránky www.topanockymoje.sk;

 „Zmluvnými stranami“ – predávajúci a kupujúci;

„Zmluvou“ – kúpna zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom elektronického obchodu internetovej stránky www.topanockymoje.sk;

„Elektronický obchod“ – platforma, pomocou ktorej sa vytvárajú objednávky zákazníkov a tiež poskytovanie služieb predávajúcim, prevádzkovaná predávajúcim na internetových stránkach dostupných na adrese: www.topanockymoje.sk. Elektronický obchod nie je určený pre osoby mladšie ako 18 rokov, pre osoby s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony a pre osoby, ktoré nie sú Spotrebiteľmi.;

„Tovarom“ – všetky produkty zverejnené na stránkach elektronického obchodu;

„Cenou“ – čiastka v eurách prislúchajúca predávajúcemu za prevod vlastníckeho práva k produktu zákazníkovi v súlade s kúpnou zmluvou. Cena nezahŕňa náklady na dopravu (pokiaľ nie je uvedené inak);

„Reklamáciou“ – je uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutého tovaru;

„Vybavením reklamácie“ – sa rozumie ukončenie reklamačného konania odstránením vady poskytovaného tovaru/služby, výmenou tovaru/služby za inú, vrátením ceny účtovanej za poskytnutý tovar/službu, vyplatením primeranej zľavy z ceny účtovanej za poskytnutý tovar/službu alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie;

„Orgánom dozoru“ – je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI).

 

 

2.     Úvodné ustanovenia

2.1.Tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok sa vzťahujú na uzatváranie zmlúv, ktorých predmetom je tovar  ponúkaný predávajúcim prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku. Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú neoddeliteľnou súčasťou takto uzavretej zmluvy. Pričom prostriedkami komunikácie na diaľku sa rozumie využitie webového sídla, elektronickej pošty (email) alebo telefónu. 

2.2.Prijatie týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku je dobrovoľné, ale oboznámenie sa s nimi je nevyhnutné k vytvoreniu účtu a objednávky alebo rezervácie zo strany kupujúceho.

2.3.Používaním internetových stránok elektronického obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky kupujúci potvrdzuje oboznámenie sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

2.4.Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom elektronického obchodu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

2.5.Tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok nadobúdajú účinnosť dňa 01.04.2021 a sú platné až do vydania nových Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku.

 

 

3.     Cena tovaru

3.1.Predávajúci nie je platcom DPH.

3.2.Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v elektronickom obchode sú uvádzané bez DPH (nie sme platcami DPH ) a sú konečné.

3.3.Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke elektronického obchodu v momente vykonania nákupu.

3.4.K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa toho, aký spôsob doručenia si kupujúci vyberie. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

 

4.     Užívateľský účet

4.1.Kupujúci sa môže registrovať a tým si uľahčiť budúce nákupy (najmä pri opakovanom odbere), pretože mu bude predávajúcim zriadené vlastné užívateľské rozhranie umožňujúce uskutočnenie objednávok tovaru bez potreby opakovaného vyplňovania údajov k svojej osobe (ďalej len "užívateľský účet").

4.2.Kupujúci zodpovedá za správnosť a pravdivosť údajov uvedených pri registrácii. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne a predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú kupujúcemu v dôsledku nesprávne alebo nepravdivo uvedených údajov.

4.3.Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu, ako aj nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú kupujúcemu v dôsledku porušenia povinnosti mlčanlivosti či v dôsledku sprístupnenia užívateľského účtu tretej osobe.

4.4.Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 360 dní nevyužíva, využíva ho v rozpore s ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku (nepravdivo uvedené údaje, porušenie povinnosti mlčanlivosti, sprístupnenie užívateľského účtu tretím osobám) alebo v prípade , keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku).

4.5.Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

 

5.     Oznámenie pred uzatvorením kúpnej zmluvy

Nad rámec informácií už uvedených zhora v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku, predávajúci oznamuje kupujúcemu pred tým, než kupujúci urobí predávajúcemu záväznú ponuku, nasledujúce informácie podľa ust. § 3 a ust. § 4 zákona č. 102/2014 Z. z., ako aj § 5 zákona č. 22/2004 Z .z.:

5.1.Predávajúci podľa ust. § 3 a ust. § 4 zákona č. 102/2014 Z. z. jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

a)  o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

b)  o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v bode 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

c) o telefónnom čísle predávajúceho a o ďalších údajoch, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresu jeho elektronickej pošty, informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v bode 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

d)    o adrese predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet informoval v bode 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

e)     o celkovej cene tovaru alebo služby alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho; celková cena je uvedená bez DPH, nakoľko sme neplatcami DPH (bližšie bod 3 týchto obchodných a reklamačných podmienok),

f)      o cene za použitie prostriedkov diaľkovej komunikácie, ktoré je možné využiť na účely uzavretia zmluvy, ak ide o číslo služby so zvýšenou tarifou informuje v tomto bode týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku. Náklady na prostriedky komunikácie (najmä internetové pripojenie, telefónne hovory) na diaľku sa nelíšia od základnej sadzby. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy si hradí kupujúci sám;

g)    o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, o lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho informoval v bodoch 8 a 9 týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho (spôsob platby a spôsob dodania tovaru kupujúci volí v rámci procesu uzatvárania kúpnej zmluvy z predložených možností). Náklady na dodanie tovaru sú uvedené na webovom rozhraní obchodu v rámci procesu uzatvárania kúpnej zmluvy a sú uvedené vždy oddelene od kúpnej ceny. Predávajúci upozorňuje, že tovar zasiela len v rámci územia Slovenskej republiky;

h)    - o informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy informoval v bode 10 týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho;

      - o poskytnutí formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy informoval v bode 10 a v prílohe týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci zároveň poskytol samotný formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

i)       o informácii, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku"), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informoval v bode 10 týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

j)       o prípadnej povinnosti kupujúceho uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v bode 10 týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

k)    o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy informoval v bode 10 týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

l)       o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v bode 12 týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

m)  o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ak sa taká pomoc poskytuje, informuje na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v tomto bode týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci neposkytuje záruku za akosť podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje občiansky zákonník,

n)    o existencii príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a o spôsobe, akým sa môže kupujúci s nimi oboznámiť alebo získať ich znenie informoval v tomto bode týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1, písm. n) zákona č. 102/2014 Z. z.,

o)    o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy informoval v tomto bode týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; Predávajúci neuzatvára zmluvy, ktorých predmetom je opakované plnenie alebo zmluvy na dobu neurčitú, či zmluvy, pri ktorých sa automaticky predlžuje ich platnosť; zmluvy na dobu určitú trvajú do doby naplnenia ich účelu;

p)  o minimálnej dĺžke trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

q) o povinnosti kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a o podmienkach, ktoré sa na jeho poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takýto záväzok informoval v tomto bode týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci nepožaduje od kupujúceho zaplatenie zálohy alebo iné podobné platby s výnimkou situácie uvedenej v čl. 8.5.

r)      o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

s)      o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo je rozumné očakávať, že o nich vie, ak je to vhodné informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

t)  o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

u) o úkonoch potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popísal v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

v) o technických prostriedkoch na zistenie a opravu chýb vzniknutých pri zadávaní dát pred podaním objednávky informoval v bode č. 6.4 týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku;

w)  o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predajcu a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si ju kupujúci písomne vyžiada informoval v tomto bode týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; kúpna zmluva, vrátane Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku, je uložená predávajúcim v elektronickej podobe po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi a nie je prístupná;

x)   o tom, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informoval v tomto bode týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; kúpna zmluva a Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho ani kupujúceho, je možné uzatvoriť zmluvu v inom, pre obe strany zrozumiteľnom jazyku;

 

6.     Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy, objednávky tovaru

6.1.Tovar môže kupujúci objednávať prostredníctvom nákupného košíka na www.topanockymoje.sk. Následne je kupujúci povinný vyplniť objednávkový formulár a v ňom fakturačné údaje a vybrať požadovaný spôsob dodania tovaru a požadovaný spôsob platby. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme tohto vyplneného a odoslaného objednávkového formulára na internetovej stránke predávajúceho, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“). Taktiež si môžete tovar vybrať v našom internetovom obchode a objednávku zaslať na náš email (info@topanockymoje.sk) alebo oznámiť telefonicky (+421948184312). 

6.2.Objednávka musí obsahovať u fyzickej osoby tieto údaje: meno a priezvisko objednávateľa, adresu trvalého bydliska, prípadne adresu doručenia, ak sa nezhoduje s adresou trvalého bydliska, telefónne číslo, spôsob jej úhrady, požadovaný spôsob dodania tovaru, ďalej názov tovaru, počet kusov a cenu (určené podľa údajov v košíku elektronického obchodu). Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky uvedené údaje nemusí byť predávajúcim akceptovaná. Podmienkou platnosti každej elektronickej objednávky alebo objednávky zaslanej emailom či oznámenej telefonicky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí zo strany kupujúceho.

6.3.Kupujúci sa zaväzuje do príslušných textových polí objednávkového formulára vyplniť pravdivé a úplné údaje. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci bude ním zadané údaje dôvodne považovať za správne a úplné a nie je povinný a ani oprávnený zadané údaje kontrolovať.

6.4.Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.

6.5.Objednávka sa stáva záväznou po kompletnom vyplnení objednávkového formuláru a kliknutí na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

6.6.Potvrdenie objednávky obsahuje informáciu o:

a)     názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy,

b)    cene tovaru alebo iných služieb,

c)     celkovej cene tovaru spolu s nákladmi na dopravu a pod.,

d)    platobných a dodacích podmienkach: údaj o spôsobe platby, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho,

e)     predávajúcom – obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa eshopu, kontakt: telefónne číslo a email,

f)      možnostiach odstúpenia od zmluvy, podmienkach reklamácie a poučení zodpovednosti za vady podáva prostredníctvom priloženého dokumentu v emaili pod názvom Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok (bližšie v bode 6.7),

g)    prípadne aj iné potrebné údaje,

6.7.Súčasťou objednávky sú aj tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok, s ktorými je kupujúci pred dokončením objednávky povinný sa podrobne zoznámiť. Ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že rozumie obsahu kúpnej zmluvy a týmto Všeobecným obchodným podmienkam a reklamačnému poriadku. Ustanovenia odlišné od Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku.

6.8.Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6.9.Predávajúci bezodkladne potvrdí prijatie objednávky, a to správou zaslanou prostredníctvom elektronickej pošty na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho"). Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (najmä vyššie množstvo dopytovaného tovaru, vyššia cena, dopyt po tovare horšie dostupnom, či bežne neobjednávanom, vyššie predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne, prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky). V takom prípade je kúpna zmluva uzatvorená až dodatočným potvrdením objednávky zo strany kupujúceho a zároveň je predávajúci v takýchto prípadoch oprávnený požadovať po kupujúcom zaplatenie zálohy až do výšky celej kúpnej ceny za tovar podľa bodu 8.4 týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku.

6.10.     Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká (kúpna zmluva je uzavretá) doručením tohto oznámenia o potvrdení objednávky. Súčasťou tohto potvrdenia objednávky sú Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok vo formáte PDF. Potvrdením objednávky je kúpna zmluva uzavretá, ak nie je v oznámení zo strany predávajúceho vyžadované dodatočné potvrdenie v zmysle bodu 6.9 týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku.

6.11.     Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy, ako aj doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru, a kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu. Ak vyplýva zo zmluvy alebo z povahy predmetu kúpy, že množstvo je určené len približne, určí presné množstvo predávajúci.

6.12.     Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.

6.13.     Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

 

 

7.     Zrušenie objednávky

7.1.Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné bez udania dôvodu, ak objednávka nebola ešte vybavená a to najneskôr do doby potvrdenia vybavenia či odoslania objednávky. Kupujúci je v tomto prípade povinný kontaktovať predávajúceho zaslaním emailu na info@topanockymoje.sk alebo telefonicky na čísle +421948184312. Pre zrušenie objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, kupujúci je povinný oznámiť to predávajúcemu. Predávajúci zašle peniaze späť najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia storna objednávky na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, ktorý si spolu dohodnú.

7.2.Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar z dôvodu vypredania zásob (napríklad súčasným predajom na kamennej predajni predávajúceho) alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom predávajúcim. V prípade zaplatenia kúpnej ceny alebo jej časti sa kupujúcemu vráti uhradená sumu najneskôr do 14 dní od zrušenia objednávky alebo mu predávajúci ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť, ...).

7.3.Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 odsek 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

8.     Platobné podmienky

8.1.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar alebo službu kúpnu cenu v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. Cena prepravy nie je zahrnutá v cene tovaru.

8.2.Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru, ktorých presná výška je kupujúcemu oznámená v procese objednávky tovaru pred jej odoslaním. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

8.3.Platiť za tovar môže kupujúci týmito spôsobmi:

a)     vopred bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry - za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Tovar bude expedovaný až po prijatí peňažných prostriedkov prevodom na bankový účet predávajúceho. Bankový účet Predávajúceho: IBAN: SK84 0900 0000 0051 7593 6727, SWIFT/BIC: GIBASKBX v Slovenskej sporiteľni, a. s.;

b)    vopred bezhotovostne platobnou kartou;

c)     vopred bezhotovostne bankovými tlačidlami;

d)    na dobierku – kupujúci platí priamo kuriérovi alebo pošte pri prebratí tovaru;

e)     platba pri osobnom prevzatí tovaru priamo v kamennej predajni predávajúceho (možnosť platiť v hotovosti a aj bezhotovostne platobnou kartou).

V prípade emailovej a telefonickej objednávky je možnosť platiť vopred prevodom na účet, na dobierku alebo pri osobnom prevzatí priamo v kamennej predajni predávajúceho.

8.4.Dostupné metódy platby môžu závisieť na spôsobe dopravy vybraného kupujúcim.

8.5.V prípade, keď je zvolený spôsob platby bezhotovostne, nie je predávajúci povinný dodať tovar pred úhradou celej kúpnej ceny. V prípadoch, keď je po kupujúcom požadované dodatočné potvrdenie objednávky (bod 6.9 týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku), je predávajúci oprávnený požadovať uhradenie zálohy za tovar až do výšky celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu bez ohľadu na to, či kupujúci zvolil spôsob úhrady na dobierku, pričom v takom prípade nie je predávajúci povinný dodať tovar pred úhradou zálohy.

8.6.V prípade bezhotovostnej platby vopred na účet predávajúceho a neobdržania tejto platby na účet predávajúceho, môže predávajúci kontaktovať kupujúceho s výzvou k zaplateniu. Z dôvodu nezaplatenia do 7 dní od potvrdenia objednávky má právo predávajúci zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Súčasne zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

8.7.V prípade bezhotovostnej platby kartou je kúpna cena splatná do 5-tich pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy, pričom záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho pod správnym variabilným symbolom. V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

8.8.V prípade platby na dobierku, je kupujúci povinný vykonať platbu pri obdržaní zásielky. Odmietnutím prijatia zásielky i v dodatočnej lehote k vyzdvihnutiu, zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

8.9.V prípade platby pri osobnom prevzatí tovaru priamo v kamennej predajni predávajúceho a neprevzatia tovaru po doručení emailu kupujúcemu o možnosti prevzatia tovaru  na predajni predávajúceho, môže predávajúci kontaktovať kupujúceho s výzvou k prevzatiu. Z dôvodu neprevzatia tovaru do 7-mich pracovných dní od poslania emailu o možnosti prevzatia tovaru na predajni predávajúceho, má právo predávajúci zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Súčasne zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. To neplatí, ak sa kupujúci a predávajúci dohodnú na dlhšej lehote na prevzatie tovaru na predajni predávajúceho.

8.10.     V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra. Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

8.11.     Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v elektronickom obchode www.topanockymoje.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v elektronickom obchode v čase objednania tovaru.

8.12.     V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR (bližšie v bode 10).

 

 

9.     Dodacie podmienky

9.1.Predávajúci je povinný akceptovanú objednávku kupujúceho splniť a následne tovar dodať kupujúcemu v lehote najneskôr do 14 dní od dodania tovaru dodávateľom tovaru, pokiaľ neoznámi dlhšiu dobu dodania. V prípade nedodania tovaru predávajúcim má právo kupujúci v uvedenej lehote odstúpiť od kúpnej zmluvy. Predávajúci je následne povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho uvedený kupujúcim písomnou formou (e-mailom alebo poštou).

9.2.Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomnou formou (e-mailom alebo poštou) alebo telefonicky inak. Miesto odberu je teda stanovené na základe objednávky kupujúceho.

9.3.V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru, a to dodací list alebo tlačivo prepravcu resp. poštovej spoločnosti, potvrdzujúce prevzatie tovaru. Tretia osoba poverená kupujúcim na prevzatie tovaru je povinná pri preberaní tovaru preukázať sa platným splnomocnením na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve.

9.4.V prípade, ak je miestom doručenia tovaru prevádzka predávajúceho, je kupujúci povinný prevziať tovar do 7 pracovných dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomnou formou (e-mailom alebo poštou) alebo telefonicky inak. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, emailové potvrdenie o prevzatí tovaru na predajni, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Zároveň je predávajúci oprávnený v takomto prípade kupujúcemu účtovať skladné vo výške 24,50 EUR ako náhradu za skladovanie objednaného tovaru (3,5 EUR za každý deň skladovania). Záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim sa započíta v celej výške na skladné, ktoré je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.

9.5.V prípade, ak je miestom určenia tovaru adresa určená v kúpnej zmluve, je kupujúci povinný prevziať tovar podľa podmienok určených doručovateľskou spoločnosťou a zverejnených na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať nad rámec podmienok doručovateľskej spoločnosti z dôvodu nevyzdvihnutia tovaru kupujúcim na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.

9.6.Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušiteľnosť zásielky, teda tovaru ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť doručovateľskej spoločnosti a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí doručovateľská spoločnosť. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

9.7.Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru. Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Predávajúci taktiež dodá spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list, ak to vyžaduje povaha tovaru.

9.8.Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznom potvrdení objednávky a prevzatý kupujúcim okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. Súčasťou dodávky nie je inštalácia tovaru.

9.9.Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

9.10.     Tovar štandardne dodávame len v rámci Slovenskej republiky. Tovar do ostatných štátov EU odošle predávajúci len po dohode s kupujúcim. Cena za dopravu mimo územia SR bude kupujúcemu oznámená e-mailom ešte pred odoslaním objednaného tovaru.

9.11.     Predávajúci sa zaväzuje odoslať tovar v čo najkratšom termíne, najneskôr však v lehote 3 pracovných dní od doručenia platby na účet predávajúceho, prípadne do 3 pracovných dní v prípade platby na dobierku. Maximálna doba dodania je 14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O predĺženej dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať emailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 7.1 týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku.

9.12.     O odoslaní/expedovaní tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom.

9.13.     Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru v rámci Slovenskej republiky spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

a)     Slovenskou poštou,

b)    DPD,

c)     Zásielkovňa,

d)    Osobný odber na predajni.

9.14.     Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné podľa tarify Slovenskej pošty alebo vybraného dopravcu. Pri osobnom prevzatí tovaru si predávajúci poplatok neúčtuje. Pri objednávka tovaru nad 100 € je doprava zadarmo. Predávajúci účtuje kupujúcemu nasledovnú cenu za dopravu tovaru na určené miesto:

a)     dodanie Slovenskou poštou pri objednávke tovaru do 100 € je 3,00 €;

b)    dodanie Slovenskou poštou na dobierku pri objednávke tovaru do 100 € je 4,20 €;

c)     dodanie kuriérskou službou DPD pri objednávke tovaru do 100 € je 4,00 €;

d)    dodanie kuriérskou službou DPD na dobierku pri objednávke tovaru do 100 € je 5,20 €;

e)     dodanie na výdajné miesto Zásielkovne pri objednávke tovaru do 100 € je 2,60 €;

f)      dodanie na výdajné miesto Zásielkovne na dobierku pri objednávke do 100 € je 3,60 €;

g)    osobné prevzatie v mieste pre osobné odbery predávajúceho je bez poplatku.

 

 

10. Právo odstúpiť od zmluvy, vrátenie tovaru

10.1.     Kupujúci má právo od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho odstúpiť bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru zakúpeného v elektronickom obchode („ďalej len lehota na odstúpenie od zmluvy“)  podľa bodu 9 Dodacích podmienok týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku v súlade s ustanovením § 7 až 10 zákona č. 102/2014 Z. z.  o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“). Pre splnenie lehoty stačí, ak kupujúci v posledný deň lehoty vykoná prehlásenie predávajúcemu, teda jednoznačné prehlásenie, ktorým informuje o svojom odstúpení od zmluvy podľa čl. 10.5.

10.2.     Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

a)     tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b)    dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol odoslaný ako posledný,

c)     tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

10.3.     Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.4.     Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a)     predaj tovaru, ktorého cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

b)    predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,

c)     predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

d)    predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

e)     predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

f)      vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonávanie opráv alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal.

10.5.     Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť jednoznačným vyhlásením písomnou formou (emailom, listom zaslaným poštou alebo poštou spolu s tovarom). Pre uľahčenie odstúpenia od zmluvy môže kupujúci použiť Formulár na odstúpenie  od  zmluvy – vrátenie tovaru uvedený v Obsahu týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku ako príloha, ktorý pomôže správne spísať odstúpenie od zmluvy. Následne je potrebné Odstúpenie od zmluvy, resp. už spomínaný formulár zaslať na adresu predávajúceho Ing. Renáta Sokoliová – MINAVI, Obchodná 1780/64, 07801 Sečovce alebo e-mailom na adresu: info@topanockymoje.sk. Tento formulár je uverejnený v prílohe týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho, ako aj na samostatnej príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

10.6.     Zároveň je kupujúci povinný tovar zaslať poštou na adresu kamennej predajne predávajúceho Renáta Sokoliová – MINAVI, Obchodná 1780/64, 07801 Sečovce alebo doručiť osobne na túto adresu. Tovar prosím zasielajte spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v neporušenom stave. Odporúčame tovar zasielať zabalený v pôvodnom obale. Dôkladným zabalením tovaru zamedzíte jeho poškodeniu počas prepravy. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. K tovaru je potrebné priložiť už spomínaný dokument - Formulár (ak nebol zaslaný emailom alebo poštou skôr), v ktorom je potrebné uviesť číslo účtu, na ktorý chce kupujúci peniaze zaslať alebo údaje o tovare, za ktorý ho chce kupujúci vrátiť, faktúru, telefonický a e-mailový kontakt na kupujúceho.

10.7.     V prípade, že nebudú splnené podmienky spomenuté vyššie, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

10.8.     Predávajúci je povinný po splnení uvedených podmienok bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a doručenia tovaru  alebo preukázania zaslania tovaru späť predávajúcemu, vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátenie nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.

10.9.     Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe alebo spôsobom, na ktorom sa dohodnú predávajúci a kupujúci.

10.10.Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

10.11.Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Adresa pre zaslanie tovaru je: Ing. Renáta Sokoliová – MINAVI, Obchodná 1780/64, 07801 Sečovce.

10.12.Kupujúci znáša iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.13.Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.14.V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

a)     hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške,

b)    náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku predávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

10.15.Tovar zakúpený v kamennej predajni nie je možné vrátiť. Žiadny právny predpis nepriznáva kupujúcemu ako spotrebiteľovi nárok na bezdôvodné vrátenie tovaru zakúpeného v tzv. kamennom obchode. Ak predávajúci takúto možnosť (prípadne možnosť výmeny tovaru za iný tovar) spotrebiteľovi ponúka, činí tak nad rámec svojich povinností. Nárok na bezdôvodné vrátenie alebo výmenu tovaru nie je právne vymáhateľný.

10.16.Obuv a jeho doplnky zakúpené na kamennej predajni je možné nepoužité, nenosené v pôvodnom obale vymeniť na kamennej predajni za iný tovar do 7 dní od dňa zakúpenia. Obuv musí byť nepoužitá a nepoškodená s kúpnym dokladom, v kompletnom originálnom obale, so všetkými pôvodnými visačkami a nálepkami. Splnenie všetkých uvedených podmienok nutných k výmene obuvi a doplnkov posudzuje zamestnanec kamennej predajne.

10.17.Vybavovania sťažností alebo podnetov kupujúcich zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@topanockymoje.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti alebo podnetu kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho oznámenú predávajúcemu v rámci procesu uzatvárania kúpnej zmluvy, resp. na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v sťažnosti, ak sa líši od adresy oznámenej kupujúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy; kupujúci má možnosť obrátiť sa na účely mimosúdneho riešenia sporov na Slovenskú obchodnú inšpekciu - pozri bod 13 týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku;

 

 

11. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

11.1.     Ak je predávajúci podľa dohody s kupujúcim alebo podľa povahy veci povinný dodať vec na miesto určené kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať vec pri dodaní. V ostatných prípadoch je kupujúci povinný prevziať vec pri predaji, ak sa s predávajúcim nedohodne inak.

11.2.     Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho vlastníctvo kúpenej veci. Pri zásielkovom predaji prechádza vlastníctvo na kupujúceho prevzatím veci kupujúcim na mieste dodania ním určenom. Pri samoobslužnom predaji dochádza k prevodu vlastníctva ku kúpenej veci okamihom zaplatenia ceny za vybraný tovar. Do tohto okamihu môže kupujúci vybraný tovar vrátiť na pôvodné miesto. Ak kupujúci svojím zavinením poškodí alebo zničí vybraný tovar pred prevodom vlastníckeho práva, zodpovedá za škodu podľa všeobecných ustanovení o zodpovednosti za škodu. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon"), nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

11.3.     Škodou na veci sa rozumie strata, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie veci bez ohľadu na to, z akých príčin k nim došlo.

11.4.     Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo ak tak neurobí včas, v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

11.5.     Ak má kupujúci prevziať tovar od inej osoby, než je predávajúci, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho v čase určenom na dodanie tovaru, ak sa v tomto čase umožnilo kupujúcemu nakladať s tovarom a o tejto možnosti kupujúci vedel. Ak sa kupujúcemu umožní nakladať s tovarom alebo ak sa dozvie o tejto možnosti až neskôr, prechádza nebezpečenstvo v čase, keď má túto možnosť a dozvie sa o nej.

11.6.     Ak je predávajúci povinný podľa zmluvy odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste na prepravu tovaru kupujúcemu, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare jeho odovzdaním dopravcovi v tomto mieste. Ak kúpna zmluva zahŕňa povinnosť predávajúceho odoslať tovar, ale predávajúci nie je povinný odovzdať tovar dopravcovi v určitom mieste, prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, keď sa tovar odovzdá prvému dopravcovi na prepravu do miesta určenia. Skutočnosť, že predávajúci nakladá s dokladmi vzťahujúcimi sa na prepravovaný tovar, nemá vplyv na prechod nebezpečenstva škody na tovare.

 

 

12. Reklamačný a záručný poriadok

12.1.     Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

12.2.     Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

12.3.     Kupujúci je povinný čo najskôr riadne skontrolovať dodaný tovar po prevzatí, jeho kvalitu, funkčnosť a úplnosť dodávky. V prípade neskontrolovania, si môže uplatniť nároky z vád zistených pri kontrole iba ak dokáže, že dané vady mal tovar už v čase jeho prevzatia. Ak kupujúci zistí rozdiely medzi tovarom uvedeným na faktúre a skutočne dodaným tovarom, je povinný o tejto skutočnosti informovať predávajúceho bezodkladne, a to prostredníctvom e-mailu: info@topanockymoje.sk

12.4.     Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

12.5.     Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčastí tovaru, výmenu súčastí, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

12.6.     Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

12.7.     V prípade vady, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

12.8.     Ak ide o neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

12.9.     Vrátenie peňazí kupujúcemu (odstúpenie od kúpnej zmluvy) platí aj v prípade, že sa na tovare 3x zopakovala tá istá odstrániteľná chyba, alebo ak reklamácia nebola vybavená v zákonom stanovenej lehote, pokiaľ nebolo v dohode medzi kupujúcim a predávajúcim určené inak.

12.10.Pre účely reklamácie sa za opätovne vyskytujúcu odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej rovnakej odstrániteľnej vady viac ako dva krát v priebehu záručnej doby. O rovnakú vadu však nejde, ak sa po predchádzajúcej oprave objaví iná vada, ktorá nebola ešte reklamovaná. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

12.11.Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovenia § 622 Občianskeho zákonníka (body 12.412.6 týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovenia § 623 Občianskeho zákonníka (body 12.7 a 12.8 týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku) tak, že umiestnil tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

12.12.Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby.

12.13.Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda bod 12 týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa”) v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si v čase pred odoslaním objednávky prečítať ich.

12.14.Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ustanovením § 18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho (adresa predajne: Topánočky moje, Ing. Renáta Sokoliová – MINAVI, Obchodná 1780/64, 07801 Sečovce) a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku (ďalej len „oznámenie o uplatnení reklamácie“) napr. vo forme vyplneného Formulár na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Oznámenie o uplatnení reklamácie (formulár) doručí kupujúci predávajúcemu osobne, emailom alebo poštou spolu s tovarom. Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v oznámení o uplatnení reklamácie (formulári) pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.

12.15.Reklamáciu je potrebné uplatniť bez zbytočného odkladu, okamžite keď sa vada objaví. Ďalšie požívanie poškodeného tovaru môže spôsobiť zväčšenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom k zamietnutiu reklamácie.

12.16.K reklamáciám výrobkov predávajúci vyžaduje vyjadrenie výrobcu, ktoré je pre predávajúceho smerodajné.

12.17.Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo forme zvolenej predávajúcim - emailom alebo poštou v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z bodu  12.412.6  týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku (ustanovenie § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z bodu 12.7 a 12.8 (ustanovenia § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

12.18.O postupe pri reklamovaní tovaru sa kupujúci môže informovať e-mailom na info@topanockymoje.sk, prípadne telefonicky na +421 948 184 312. Pre rýchlosť vybavenia má kupujúci možnosť priniesť tovar na prevádzku predávajúceho: Topánočky moje, Ing. Renáta Sokoliová – MINAVI, Obchodná 1780/64, 07801 Sečovce, alebo má možnosť ho zaslať ako balík na túto adresu.

12.19.Pri zasielaní reklamácie je nevyhnutné priložiť: kópiu faktúry, záručný list (ak bol k tovaru priložený), popis závady – dôvod reklamácie, kontaktné údaje – meno, priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo.

12.20.Kupujúci je povinný čo najpresnejšie opísať chybu, pre ktorú tovar reklamuje.

12.21.Pre uľahčenie reklamácie kupujúci môže použiť už spomínaný Formulár pre reklamáciu tovaru uvedený v Obsahu týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku ako príloha, ktorý pomôže správne reklamáciu spísať.

12.22.Z reklamácie musí byť zrejmé, kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu), telefonický a e-mailový kontakt na kupujúceho, predmet reklamácie, prípadne čoho sa kupujúci domáha, komu je reklamácia adresovaná, dátum podania reklamácie, podpis kupujúceho alebo podpis oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

12.23.Reklamovaný tovar doručí kupujúci na vlastné náklady do predajne predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo do servisného strediska) a to osobne alebo poštou.

12.24.V prípade reklamácie kupujúci  upozorňuje, že reklamovaný tovar musí byť očistený a suchý.

12.25.Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ustanovenia § 622 a ustanovenia § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ustanovenia § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však do momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

12.26.Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôžno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

12.27.Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

12.28.Záručná doba na všetky výrobky je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim od predávajúceho. Záručnou dobou sa rozumie obdobie, počas ktorého by si mal výrobok zachovať svoje úžitkové vlastnosti. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby alebo materiálové chyby, ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby a to pri dodržiavaní doporučeného spôsobu ošetrovania výrobku. Uplynutím záručnej doby možnosť uplatnenia reklamácie zaniká. Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie požívanie, ak však príčinou tohto stavu nebolo opotrebenie tovaru, úmyselné či neúmyselné poškodenie alebo zanedbanie základných pravidiel údržby. Záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, nakoľko životnosť výrobku je úzko naviazaná na správne ošetrovanie a zaobchádzanie s výrobkom. Životnosť výrobku môže byť výrazne skrátená intenzitou používania.

12.29.Predávajúci zodpovedá za vady výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Vady tovaru a nároky z toho vyplývajúce musia byť uplatnené kupujúcim do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej lehoty zaniká právo na uplatnenie reklamácie v celom rozsahu. Reklamácie si kupujúci uplatňuje u predávajúceho, u ktorého bol tovar zakúpený.

12.30.Záručná doba sa predlžuje o dobu, kedy bol tovar v oprave, respektíve o dobu, počas ktorej nemohol kupujúci tovar riadne používať.

12.31.Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

12.32.Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

a)     ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil v súlade s bodom 12.3 týchto Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku,

b)    ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,

c)     ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim (napr. vady ako sú zodraté špičky v dôsledku šúchania, alebo zošúchané podrážky, či blednutie textilu jeho praním),

d)    ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru (napr. nevhodným skladovaním, nevhodným sušením pri zdroji tepla),

e)     ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar (napr. vady spôsobené neodbornými zásahmi, nevhodnou údržbou, nevhodným čistením, praním v práčke, zakázanými úpravami),

f)      ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,

g)    ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

h)    ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

i)       ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

j)       ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

12.33.Za vadu tovaru tak nemožno pokladať zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia prípadne nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, či treťou osobou, alebo iného nesprávneho zásahu. Teda na vady spôsobené užívaním (vady spôsobené mechanických poškodením – ošúchanie, predratie, potrhanie, prepichnutie, zápach, okopanie a pod.) sa záruka nevzťahuje a reklamácia bude automaticky zamietnutá.

12.34.Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a)     odovzdaním opraveného tovaru,

b)    výmenou tovaru,

c)     vrátením kúpnej ceny tovaru,

d)    vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e)     písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

f)      odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

12.35.Za odstrániteľné vady sa považujú také vady tovaru, ktoré je možné včas a riadne odstrániť, pričom neutrpia úžitkové vlastnosti výrobku. Dvojročná záruka sa vzťahuje na výrobné vady a vady materiálu ako napr. rozlepovanie, páranie švov, praskanie materiálu, nefunkčnosť suchých zipsov a podobne.

12.36.Vykonanie opravy odstrániteľných vád v záručnej dobe je bezplatné.

12.37.O vybavení reklamácie zašle predávajúci kupujúcemu písomný doklad, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude zaslaný na e-mailovú adresu.

12.38.Pokiaľ kupujúci ako spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom eshopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

 

13. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov. Ide o postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, teda medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Takýmto subjektom/orgánom alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže spotrebiteľ obrátiť. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.

Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému podlieha činnosť poskytovateľa služieb:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, P.O. BOX A-35, 04065 Košice 1

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55

fax č. 055/622 46 95

 

Kupujúci môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov – pozri Čl. 14 ods. 1 a 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) (Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013).

Odkaz na platformu:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

 

14. Ochrana osobných údajov

14.1.     Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá a preto jej venujeme zvýšenú pozornosť. Predávajúci ako prevádzkovateľ elektronického obchodu a internetovej stránky www.topanockymoje.sk  zodpovedá za ochranu osobných údajov spracúvaných v rámci tohto elektronického obchodu.

14.2.     Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ​Zákonom č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

14.3.     Ďalšie informácie, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov sú upravené na príslušnej stránke elektronického obchodu v časti Ochrana osobných údajov.

 

 

15. Záverečné ustanovenia

15.1.     Tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok nadobúdajú účinnosť dňa 01.04.2021 a sú platné až do vydania nových Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku.

15.2.     Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť a dopĺňať tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.  Povinnosť oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku je splnená umiestnením na internetovej stránke predávajúceho. Pri objednávaní tovaru/služby sú pre kupujúceho záväzné Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok platné a účinné v okamihu odoslania objednávky.

15.3.     Tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára v slovenskom jazyku.

15.4.     Tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim a sú pre obe strany záväzné.

15.5.     Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že si prečítal a oboznámil sa s Všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom ako aj s vyhlásením o Ochrane osobných údajov.

15.6.     Tieto Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú k dispozícií na kamennej predajni predávajúceho k nahliadnutiu kupujúcim ako aj zverejnené na internetovej stránke elektronického obchodu.

15.7.     Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach a reklamačnom poriadku sa vzťahuje slovenské právo, najmä zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, Zákon č. 18/2018 Z. z., Zákon č. 22/2004 Z. z. ako aj Zákon č. 513/1991 Z. z.

 

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

Ing. Renáta Sokoliová - MINAVI

e-mail: info@topanockymoje.sk

telefón: +421 948 184 312

Adresa: Ing. Renáta Sokoliová - MINAVI, Partizánska 1148/34, 078 01 Sečovce

IBAN (Slovenská sporiteľňa, a. s.): SK84 0900 0000 0051 7593 6727

zodpovedný vedúci pre elektronický obchod: Ing. Renáta Sokoliová (info@topanockymoje.sk)

Topánočky moje - Barefoot obuv: Cookies nie sú žiadne keksíky. Táto stránka používa súbory cookies, ktoré nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s ich používaním Čítať viac

Porovnaj (0 Položky) Môj Zoznam želaní (0 položky) Kontaktujte nás
Please login first

Váš košík

Vo Vašom košíku už nie je viac položiek